Middle Europe & Finland Services, s.r.o.Datum UZP

Jelikož evidujeme časté reklamace v nesprávně zadaném datu uskutečněného zdanitelného plnění rozhodli jsme se, že si necháme toto vysvětlit daňovým poradcem a tady je výklad.

DUZP ze strany zasílatele není totožné s datem uskutečnění u dopravce a ne vždy je možné dodržet lhůtu 15 dnů pro vystavení daňového dokladu ode dne uskutečnění přepravy dopravcem. Protože zasílatel nakupuje přepravu od dopravce a tím nakupuje plnění, u kterého buď odvede daň v ceně dopravce nebo daň přizná, pokud dopravce uplatňuje reverse charge a následně uplatňuje zasílatel nárok na odpočet daně. DUZP u služeb poskytnutých s místem plnění mimo tuzemsko (fakturujeme DIČ z jiného členského státu např. Finsko), tedy u přeprav s místem plnění v jiném členském státě nebo ve třetí zemi (mimo EU) je novelou od 2011 dle §24 a den, kdy byla služba poskytnuta nebo přijata úplata, podle toho co nastane dříve. Jelikož v drtivé většině případů nastává dříve den poskytnutí, je den prodeje přepravy zasílatelstvím dnem uskutečnění plnění, které následně zasílatelství prodává jako přepravní výkon. Dopravce je povinen vystavit daňový doklad za uskutečněnou přepravu do patnácti dnů ode dne uskutečnění, tedy ukončení přepravy dle smlouvy o přepravě věci. Obdržením daňového dokladu od dopravce zasílatel zjistil výši účtované částky za přepravu dopravcem. Tento den lze ztotožnit se dnem obdržení faktury od dopravce. Dochází tak k časovému posunu dne uskutečnění plnění ode dne uskutečněné přepravy dopravcem, který je stanoven ukončením přepravy, resp. dodáním zboží na místo určené v přepravním dokladu. Ode dne, kdy se zasílatel dozví o výši účtované částky, je povinnen vystavit do 15 dnů daňový doklad objednateli přepravy, DUZP je den zjištění výše účtované částky. Jestliže jsou smluvně upraveny pevné ceny mezi dopravcem a zasílatelem a zasílatel může vystavit daňový doklad objednateli dříve, než obdrží daňový doklad od dopravce, může považovat za den poskytnutí stejný den jako dopravce. Lze také napsat do smlouvy s objednatelem přepravy, že datum ukončení přepravy je den obdržení všech dokumentů týkajících se dané přepravy a tento den je také DUZP  a také dnem pro přepočet cizích měn (s odkazem na §24a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v pozdějším znění).

Zkráceně řečeno: zasílatel uvede DUZP stejné s datem, kdy obdrží fakturu od dopravce, čímž se zasílatel de-facto dozví o povinnosti a částce úhrady. DUZP dopravce tedy není totožné s DUZP zasílatele!